Privacy

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als u een dienst afneemt van Rowanberry of wanneer u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door: Rowanberry.

Rowanberry is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.

Rowanberry is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Rowanberry is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Rowanberry. Rowanberry gebruikt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Rowanberry opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst voor de levering van een product en/of dienst door Rowanberry. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk voor Rowanberry om de overeenkomst uit te voeren.

Rowanberry gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.

Bij een datalek neemt Rowanberry altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Rowanberry worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: – voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; – voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en emailadres; – voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Rowanberry altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan harry@rowanberry.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: – in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling; – in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst; – in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Rowanberr gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Rowanberry, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Op elke overdracht van gegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar harry@rowanberry.nl.

Het staat Rowanberry vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Rowanberry hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor Rowanberry. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Rowanberry. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Rowanberry.